ДОБРЕ ДОШЛИ В ДОКТОРСКАТА КЪЩА

Правила и условия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ

1. “Докторската къща” предоставя стаи, студио и апартаменти за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
2. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ДОСТАВЧИКА от една страна, и лицата /ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/, ползващи сайта и услугите на „Докторската къща“, предлагани на интернет адрес https://doctorshousesozopol.com/ от друга страна.
3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, клиенти на “Докторската къща” следва да са юридически или физически лица. Последните следва да са дееспособни граждани, навършили 18 години.
4. Pезервационната платформа на сайта https://doctorshousesozopol.com, посредством която ДОСТАВЧИКЪТ предлага хотелски стаи/студио/апартаменти за настаняване в категоризирания обект – “Докторската къща” . На страниците на сайта се съдържа подробна и актуална информация за предлаганите стаи, апартаменти и студио, както и техните цени.

5. СЪДЪРЖАНИЕ е:
• Цялата информация на интернет сайт https://doctorshousesozopol.com/, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използването на устройство, имащо връзка с Интернет;
• Съдържанието на всяко съобщение от страна на ДОСТАВЧИКА и/или ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• Всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ДОСТАВЧИКА чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;
• Информацията, свързана с Услугите и/или предлаганите тарифи от ДОСТАВЧИКА в определен период от време;
• Информацията, касаеща ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и свързана с Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Изпълнителят има сключени под някаква форма с партньорски договори;
• Данни относно ДОСТАВЧИКА.
6. ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ е всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, пуш на мобилното устройство/ уеб пуш и т.н.) съдържащо обща и тематична информация, относно предлаганите услуги, информация относно оферти и промоции.
7. ТРАНЗАКЦИЯ е действието от страна на ДОСТАВЧИКА по блокиране или възстановяване на сума от/към ПОТРЕБИТЕЛЯ, осъществявано единствено по банков път. Превод на парични средства от или по сметка на ДОСТАВЧИКА, извършени в изпълнение на задължения, които са възникнали на основание сключен договор от разстояние за предлаганите услуги.
8. Публикуваната информация за свободни стаи, студио и апартаменти на сайта https://doctorshousesozopol.com/ представлява офертата на ДОСТАВЧИКА, а попълването на резервационна форма и изпращането й от ПОТРЕБИТЕЛ за съответния брой нощувки и вид стая /настаняване/ представлява приемане на офертата. Сключване на договор от разстояние е налице с получаване на потвърждение от ДОСТАВЧИКА по направената конкретна резервация.
9. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, съдържащите се в тях срокове, права и задължения, обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ, ползващи сайта и направили резервация на интернет адрес https://doctorshousesozopol.com/. С натискането на бутон за запознаване и съгласие с общите условия, разположен на страницата с регистрационния формуляр на интернет адрес https://doctorshousesozopol.com/. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
10. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време едностранно да променя вида и условията на предлагани стаи/апартаменти и настаняване.
11. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да променя едностранно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, за което се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуване на информация на интернет адрес https://doctorshousesozopol.com/ и изпращане на уведомление за това до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от него е-мейл в регистрационната форма.

 

II. ПОРЪЧКА. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

12. Сайтът https://doctorshousesozopol.com/ може да се разглежда от посетители свободно, без регистрация.
13. Резервация за свободни стаи /студио/ апартаменти за конкретни дати може да се направи по един от следните начини:
13.1. по телефона;
13.2. чрез платформата за резервации на ДОСТАВЧИКА на адрес: https://doctorshousesozopol.com/
14. Резервация може да бъде извършена и без да се създава от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителски профил в платформата на ДОСТАВЧИКА.
15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с условиятa за използване услугите на сайта с натискане на всеки един обект, линк или бутон намиращ се на сайта, като се счита, че е запознат с условията, приема ги и се задължава да ги спазва.
16. Регистрацията на потребителски профил се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. С отбелязване с отметка в полето „Прочел съм и съм съгласен с Общите условия“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.
17. С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично дава съгласието си ДОСТАВЧИКЪТ да му изпраща на предоставения e-mail съобщения, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯ е дал своето съгласие за обработка на личните му данни в тази връзка.
18. При регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя за обработка личните си данни, изисквани от формата за регистрация. ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време да променя вида на изискваните лични данни за регистрация на сайта, само и единствено, ако това се налага от целта, за която се събират данните, съобразно действащото българско и общностно право.
19. Във връзка с конкретна оферта на ДОСТАВЧИКА или когато се прави резервация за повече от един човек, то е налице т. нар. групова резервация. В този случай не е необходимо да се създава потребителски профил на всяко едно лице от групата. Резервацията може да се извърши от потребителския профил на един от групата, но в резервационната форма следва да се отбележат на обозначените места данни на всеки от гостите на хотела.
20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна и актуална информация при попълване на резервационната форма.
21. След попълване и изпращане на резервационната форма ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава e-mail от ДОСТАВЧИКА с потвърждение за извършената резервация, с данни за дните на престой, брой легла, вид стаи/апартаменти и настаняване. С изпратеното потвърждение, договорът от разстояние се счита сключен.

 

III. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

22. Цената на резервацията е в размер на 30% от общата сума за престоя, дължима за резервирания брой нощувки за съответния вид стая и настаняване. Всички цени, обявени на интернет адрес https://doctorshousesozopol.com/ са в български лева с включен ДДС.
23. В обявената цена за нощувка на платформата https://doctorshousesozopol.com/, е включена туристическа такса и застраховка.
24. Плащането на 30 % от общата сума за резервацията следва да се извърши от ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 72 часа, считано от:
24.1. потвърждаването на резервацията от ДОСТАВЧИКА чрез имейл, в който се посочва банковата сметка, на която да бъде направен банковия превод от ПОТРЕБИТЕЛЯ на 30% от общата сума за престоя на госта/гостите;
24.2. извършената резервация по телефона.
25. Резервацията се счита за потвърдена след получване на 30%-овия банков депозит. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ съобщение, което потвърждава плащането на 30% от общата сума за престоя на госта/ гостите на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес.
26. Ако плащането не е направено в срок резервацията се анулира.
27. С настаняването на ПОТРЕБИТЕЛЯ в къщата за гости в съответния ден и час и заплащането от ПОТРЕБИТЕЛЯ на останалата сума за престоя на място и по време на регистрация и с изтичането на времето на престоя, се счита, че резервацията е изпълнена.

 

IV. ОТГОВОРНОСТИ

28. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има следните задължения:
28.1. Да заплати 30%-ов депозит по банков път 48 часа след заявяване на резервацията в резервационната система на “Докторската къща” на адрес https://www.doctorshousesozopol.com и да заплати останалата сума за престоя си в деня на пристигане в къщата и по време на регистрация.
28.2. Да предоставя вярна и точна информация, необходима за регистрацията при резервация и настаняване в къщата за гости;
28.3. Да пуши само в изрично обозначените за това места (на терасите). Всички глоби за нарушения на тази забрана са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
28.4. Да не внася на територията на къщата за гости лесно запалими или експлозивни вещества, газове или опасни, в т.ч. наркотични вещества (включително химически пестициди и инсектициди) или миришещи вещества или радиоактивни източници.
28.5. Да се съобразява с мерките за безопасност и сигурност.
28.6. Да не смущава или препятства по какъвто и да е начин престоя на останалите гости на “Докторската къща”.
29. Всички щети, нанесени в сградата на “Докторската къща”, причинени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще бъдат изплащани по ценоразпис и ще се калкулират преди напускане ПОТРЕБИТЕЛЯ на къщата за гости.
30. ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор, когато същото се дължи на невярна и/или неточна информация, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ
31. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, когато поради причина, която не може да му се вмени във вина, се наложи да отмени или промени датите на съответната резервация. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на обезщетение за каквито и да било разходи или щети, понесени в резултат на такова отменяне или промяна.
32. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е вреди, понесени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в резултат на кражба, грабеж, действия и/или бездействия на трети лица, извършени по време на престоя в къщата за гости, освен ако не се установи по съответния ред вина на ДОСТАВЧИКА за настъпилата вреда.

 

VII. АВТОРСКИ ПРАВА

33. Сайтът с интернет адрес https://doctorshousesozopol.com/ съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, които са собственост на ДОСТАВЧИКА съгласно Закона за авторските права и сродните му права.
34. ДОСТАВЧИКЪТ дава право на всеки ПОТРЕБИТЕЛ да копира, трансферира и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако те не противоречат на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
35. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по някакъв начин, нито да бъдат копирани, включително включени в съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от ДОСТАВЧИКА, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.