ДОБРЕ ДОШЛИ В ДОКТОРСКАТА КЪЩА

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние се ангажираме да запазим неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителската информация на всички посетители на този уеб сайт.
Правейки резервация чрез интернет страницата ни, Вие се съгласявате с условията за набиране, записване, организиране, съхраняване, използване,  блокиране, заличаване или унищожаване, предоставяне и прехвърляне на информация по отношение на тази политика.
Ние обработваме Вашите лични данни изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

 

I.  КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Хотелиерските услуги, които предоставяме на Вас изискват обработка на Вашите лични данни от администратор на лични данни, при спазване на условията и изискванията за защита на личните данни, съгласно GDPR.

Отговорен за обработката на Вашите лични данни е администраторът на сайта на “Докторската къща”.

 

II.  ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Като наши клиенти, без значение от формата на резервация – по телефон или през сайт, ние обработваме следните видове лични данни:

 • име и фамилия;
 • телефон;
 • електронна поща;

 

III.  ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

 1. С цел изпълнение на хотелиерска услуга, ние извършваме следните действие и обработваме съответните лични данни:
 • Идентифициране на клиент;
 • Актуализиране на Вашите лични данни;
 • Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
 1. В изпълнение на своите законови задължения, ние обработваме данните Ви за следните цели:
 • Издаване на фактури в индивидуалния случай;
 • Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни документи – технически логове;

 

IV.  МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

“Докторската къща” не предоставя услуги на лица под 18-годишна възраст.

Лице под 18 години, може да ползва нашите услуги само със съдействието на пълнолетно лице, което действа като представляващ спрямо непълнолетния/малолетния.

В случай, че „Докторската къща” получи информация, че е събрала лични данни от лице под 18-годишна възраст, то същите незабавно се изтриват, освен ако законът не задължава „Докторската къща” да съхранява такива данни, както и да уведоми за това съответните държавни органи.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години, на следните контакти:

тел. +359 886 189 655;

е-mail: doctorhouse.sozopol@gmail.com ;

 

V.  МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

„Докторската къща“ обработва само данни, които са предоставени от Вас – нашият клиент. Това означава, че Вие носите отговорност да не предоставяте данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като „Докторската къща“  няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни.

 

VI.  КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“) при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

 

VII.  КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ

„Докторската къща“ не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.

 

VIII.  СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

Вашите лични данни, в зависимост от вида, основанието и целите за обработка  се съхраняват в срокове, определени в закон на националното или общностно право, така че Администраторът да може да изпълнява вменени му с нормативен акт задължения.

Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това.

 

IX.  МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

„Докторската къща” е предприела технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от GDPR.

Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяните хотелиерски услуги. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин.

 

X.  КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

 • Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.

 • Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

 • Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от „Докторската къща”, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно:

a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или

в)  за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • Право на ограничение

Имате право да поискате „Докторската къща“ да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б)        обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в)         администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • Право на преносимост:

Когато „Докторската къща“ обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

 • Право да бъде информирани за настъпило нарушение по чл. 34 от GDPR:

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за Вашите права и свободи, то „Докторската къща“, без ненужно забавяне, съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни, в което се описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и се посочват най-малко:

 • името и координатите за връзка на длъжностното лице, от което може да се получи повече информация;
 • евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
 • описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Посочената по-горе информация, няма да бъде изпратена при нарушение на сигурността, когато „Докторската къща“ е изпълнила някое от следните условия:

a) предприела е подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерките, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране или

б)        е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни, посочен по-горе, или

в)         уведомяването би довело до непропорционални усилия.

В последната хипотеза „Докторската къща“ ще публикува съобщение на сайта си,   така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

 

XI.  ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си  за обработка на Вашите лични данни само за тези цели и този вид лични данни, необходими за постигането на конкретните цели.

 

XII.  СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с личните Ви данни, както и че е налице риск от нарушаване на сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти:

тел. +359 886 189 655;

е-mail: doctorhouse.sozopol@gmail.com ;